Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
  2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit geldt ook als u onverhoopt ziek wordt. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur van de afspraak wordt de volledige behandeling in rekening gebracht, ongeacht de reden. Ongeacht dat sommige redenen geoorloofd lijken, kan Profess Fysio niet mede-verantwoordelijk worden gehouden.
  3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 4 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 4 dagen na de factuurdatum heeft betaald krijgt de cliënt een betalingsherinnering.
  5. Bij niet-betaling na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering is Profess Fysio zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  6. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoeringvan de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
  7. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.