Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
  2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit geldt ook als u onverhoopt ziek wordt. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur van de afspraak kan de behandeling in rekening worden gebracht.
  3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald krijgt de cliënt een 1e betalingsherinnering met een verhoging van € 5,- administratiekosten.
  5. Bij niet-betaling na 14 dagen na de 1e betalingsherinnering krijgt de cliënt een 2e betalingsherinnering met een verhoging van € 10,- administratiekosten.
  6. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invoeringvan de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35.
  8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.